top of page
 • Styret i borettslaget

Referat fra styremøter vinteren 22/23

Informasjon fra styremøter vinteren 2022/2023


Det er nå 76 åpne saker i borettslaget som styret må følge opp.


Styret hadde møte 20.okt. 7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 14 saker.


 • Forberedelser til ekstraordinær generalforsamling samt beboermøte i forbindelse med rehabilitering tak og maling av fasadene. Entreprenør for malingsprosjektet er valgt (PK Byggservice), og kontrakt signeres om det blir flertall på generalforsamling.

 • Planlegging av høstdugnaden

 • Gartnergruppen mangler en beboer som kan lede gruppen. Dette arbeidet fortsettes til våren.

 • Diskuterte videre prosess som gjelder de ulovlige parkeringene i borettslaget. Beboere må kunne dokumentere gyldig tillatelse for å bruke plassen, om vi ikke har den allerede.

 • Periodisk gjennomgang av regnskapet for 2022

 • Planlegging av Julegrantenning

 • 3 saker fra beboere

 • 3 naboklager


Styret hadde møte 11.nov. 7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 11 saker.


 • Tekniske diskusjoner rundt rapportene som er utarbeidet av USBL i forbindelse med takrehabiliteringen og videre forberedelser til beboermøte.

 • Prisdiskusjoner med valgt entreprenør for maling av fasadene avklares før kontraktsignering.

 • Første planlegging av tidskjema for ordinær generalforsamling 2023.

 • Ulovlig parkering. Det er lang behandlingstid hos PBE, men det er sendt inn endel søknader.

 • Opprydding av siste ting etter rørbrudd i 2021. Orienteringssaker fra grønt og bygg. Julegrantenning ved VS3. Polstring av lyktestolper i dumpidalen. Manglende brannvarslere kjøpt inn og deles ut til beboerne.

 • 1 sak fra beboere

 • 3 naboklager


Styret hadde møte 5.des. 6 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 9 saker.


 • Oppsummering av resultater fra ekstraordinær generalforsamling og hvilke alternativer styret har for å opprettholde vedlikeholdsplikten.

 • Forslag om ordinær generalforsamling 22.mars 2023

 • Undersøker avtale om beplantning av trær og busker for 2023

 • Ødelagte nøkler til garasjene må erstattes av leietagerne.

 • Diskuterte videre prosess som gjelder de ulovlige parkeringene i borettslaget. Nye godkjenninger sendt ut av PBE. Nytt varsel sendes til beboerne.

 • Vurderer å teste serviceavtale for vask og rens av søppelkontainere fra våren 2023

 • 1 naboklage

 • 2 saker fra beboer


Styret hadde møte 5.jan. 7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 9 saker.


 • Planlegging av budsjett, årsrapport, tidsplan og varsel til ordinær generalforsamling 2023.03.22

 • Videre diskusjon av ulovlig parkeringer

 • Snøryddingen har fått en dårlig start med ny leverandør (Vaktmesterkompaniet). Vi følger opp daglig med purringer på enkeltområder som ikke brøytes/strøs.

 • Diskusjoner rundt frost/fukt i vinduer. Henviser til tidligere utsendt informasjon om problematikken.

 • Rettsak om tilbyggansvar for Grevlingveien 31A. Saken går for retten i utgangen av januar.

 • Kontrakt signert for malingsprosjektet, og vi kontakter forskjellige aktører som kan være prosjektleder for prosjektet.

 • 2 naboklage


Styret hadde møte 2.feb. 7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 11 saker.


 • Forberedelse generalforsamling. Årsrapport, konkrete saker fra styret planlegges. Regnskap og budsjettforslag diskuteres neste møte.

 • Forberedelse til oppdatert finansieringsforslag til takrehabilitering.

 • 2 saker fra beboere

 • Diskusjon rundt ulovlig parkering i borettslaget.

 • Orienteringssak grønt. Vaktmestertjenester er fortsatt ønskelig, men ingen tilbud har vært tilfredsstillende. Følger opp dette videre i 2023

 • Oppdatering av informasjon fra rettsaken som gikk mot Grevlingveien 31A. Dom forventes innen 2 uker

 • 2 naboklager

Styret hadde møte 16.feb. 5 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 4 saker.


 • Gjennomgang av saker til generalforsamlingen, samt utkast til budsjett. Økte kommunale utgifter og forsikringspremie betyr at felleskostnadene må økes.

 • Dommen i rettsaken viser at Borettslaget tapte saken i tingretten. Vi må diskutere videre med advokaten og veien videre siden vi anker saken.

Dom_i_sivil_sak_-_fagdommer_e_
.pdf
Download PDF • 250KB

 • Prosjektledelse av malingsprosjektet gjøres av USBL. Vi går for en timesordning og vurderer avtalen fortløpende igjennom prosjektet.

Styret hadde møte 2.mars. 6 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 3 saker.


 • Siste forberedelser til sakspapirer generalforsamling og oppdatert budsjett etter nye tall fra forretningsfører. Diskuterte alle sakene til generalforsamlingen og ferdigstilling av alle forsalg til vedtak. Årsrapport signert og sendt til revisor.

 • Orientering om første byggemøte mellom styret, USBL og PK Byggservice. Oppstart med vask av husene etter påske. Partallshusene i Grevlingveien (minus GV2 og de som ble malt i 2022) males i 2023.

 • 1 naboklage


Styret hadde møte 16.mars. 7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 9 saker.


 • Gjennomgang av møteplan for generalforsamling 2023. Siste sjekk av det tekniske i rommet og avklaringer med møteleder.

 • Orientering grønt, om gruskasser og behov for enkelte utskiftinger.

 • Dreneringssaker 2023 ble diskutert.

 • 1 naboklage

 • Orientering om arealberegning for husforsikring som oppdateres med Gjensidige.

 • 1 sak fra beboer

 • Planlegging av overføring kunnskap til nytt styre som velges på generalforsamlingen.

 • Fordeling av styrehonorarer internt i styret for inneværende periode.


94 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page