top of page
  • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøter 22.09, 13.10 og 20.10

Styret har hatt 3 styremøter siden sist.


Det er nå 83 åpne saker i borettslaget som styret på en eller annen måte må følge opp.


Styremøte 22.september

7 av 9 styremedlemmer var til stedet.


Styret gikk igjen om rapport fra lekeplasskontrollen. Vi hadde endel alvorlige feil og mangler, f.eks er store deler av lekestativet på lille lekeplassen råttent. Deler av lekestativet er blitt revet og utebordet må kastes. Resterende mangler følges opp av grøntgruppa.


Høstdugnaden ble planlagt, og innkjøp og oppgaver fordelt. Erik Rose Johnsen i VS15D har bedt om muligheten for å styre en gartnergruppe i hagebyen. Han får ansvar for å lede denne og inviterer beboere til å bidra (erjohnse@gmail.com). De vil få ansvar for å bidra til planting av vekster i skråninger og lignende. Kostnader vil kunne dekkes over ordinært budsjett.


Styret diskuterte arbeidsfordeling og hvordan ansvar for oppfølging av e-posten og bruk av styreportalen fungerer.


Takene:

Etter at rapporten om forprosjektet på takene med USBL prosjekt forelå, har styret jobbet med å vurdere veien videre. USBL anbefaler at vi starter et forprosjekt hvor vi rehabiliterer taket på noen få enheter og tester ut hvilke muligheter gir best teknisk resultat og en pris som er økonomisk gjennomførbart. Ved å ha en så klar teknisk løsning som mulig definert før man innhenter tilbud på rehabilitering av alle takene, vil man kunne eliminere mye risiko og spare penger på prosjektet. USBL går i dialog med aktuelle entreprenører og avklarer hvem som har mulighet for å starte før vinteren.


Maling av fasadene:

Styret har gått flere runder i hele borettslaget for å kartlegge status på fasadene. Hvis takene skal rehabiliteres i løpet av nærmeste årene vil det bli mye støv og skader på malingen. Det vurderes derfor at vi innhenter tilbud på maling av de mest slitte delene til våren og utsetter selve malingen av alle fasadene til etter/under en evt takrehabilitering. Beboere kan fortsatt selv male fasadene og få refundert maling. I tillegg ble 3 saker fra beboere diskutert.


Styremøtet 13.oktober

7 av 9 styremedlemmer var til stedet.


Garasjer. Styret diskuterte tilstand på garasjene i krysset RV/GV etter forslag om å redusere fra 3 til 2 plasser for å gi bedre plass til bilene. Dette ble nedstemt på generalforsamlingen men styret tok en befaring her for å se på tilstanden. De vurderes som ikke vesentlig dårligere enn våre andre garasjer, og vi tilbyr de som har plass å bytte til andre plasser ved ledige garasjer.


Takene. Pilotprosjektet med takene beveger seg videre og Styret følger opp kontakt med USBL. Aktuell entreprenør vil presenteres for styret ved fysisk møte og budsjetter vil diskuteres da. Det planlegges å rehabilitere den enheten med største skader etter kondens de siste vintrene. Ved å benytte denne og nærliggende enheter som del av pilotprosjekt får man utbedret alvorlige skader i taket samt utarbeidet en fullstendig rapport med tekniske krav til framtidig rehabilitering av alle takene. Kort diskusjon om tidsskjema for høstdugnaden ble diskutert.


I tillegg ble 10 saker fra beboere diskutert.


Styremøte 20.oktober

8 av 9 styremedlemmer var til stedet.


Styret møttes for å diskutere kostnader ved pilotprosjekt på takene. Prosjektet planlegges som et åpen-bok prosjekt hvor alle kostnader faktureres fortløpende og dokumenteres. USBL har ansvar for å lede prosjektet og sy sammen rapporter fra eksterne konsulenter som arkitekt, statiker, brannvern o.l. Prosjektet planlegges for 3 mnd og vil forhåpentligvis starte i desember 2021. Prosjektkostnadene planlegges dekket av vedlikeholdsfondet samt ordinært vedlikeholdsbudsjett for 2021/2022.


Strømmasten ved GV44 må flyttes ved gjennoppbyggingen etter brannen pga krav fra PBE. Den kan ikke flyttes til andre siden av veien, da strekket blir for lavt ifølge Elvia. Det anbefales å grave ned kablene som går til 3 hus langs denne veien. Elvia dekker alle kostnader for strømkablene mot at borettslaget graver grøft til kablene. Vi planlegger å gjennomføre dette samtidig med montering av nye varmekabler i denne veien, og ny asfalt på veien.


I tillegg ble 1 sak fra beboer diskutert.

200 views0 comments

Comments


bottom of page