Beboerguide

Utenfor huset

Informasjon og regler om uteboder, terrasser og andre ting utenfor huset.

Hvorfor må jeg søke borettslaget om å gjøre noe i min egen hage?


Grunnen til at du må søke er at Veitvedt Hageby er et borettslag og utendørs arealer er derfor i utgangspunktet fellesarealer. Det er lang praksis for at alle andeler har eksklusiv bruksrett til utearealer tre meter fra husveggen. Formelt er det fortsatt fellesarealer, men du har enerett på å bruke disse arealene. I noen tilfeller kan arealet være mindre, f.eks. dersom to hus ligger nært hverandre. I andre tilfeller kan plasseringen av husene gjøre det naturlig at du disponerer et større areal.

Søknad om å bygge utebod

Før du begynner å planlegge utebod må du sette deg godt inn i reglene


Borettslaget har egne regler for uteboder. Disse er detaljerte og sier blant annet hvilken type panel du må bruke. Styret har ikke mulighet for å gjøre unntak fra reglene og det er derfor viktig at du setter deg godt inn i disse. Her finner du reglene for å bygge utebod. Her finner du de tekniske kravene til uteboden.
Du må følge borettslagets tegninger


Generalforsamlingen i borettslaget har vedtatt tegninger for utebod. Du må følge disse hvis du vil bygge en bod. Du kan altså ikke fritt velge utseende. Her finner du tegninger av enkel bod. Dersom to andeler skal bygge bod sammen, finnes det også tegninger av dobbel bod.
Du må søke styret før du kan bygge boden


Før du kan bygge en bod, må du få tillatelse fra styret. Du må derfor sende en søknad på epost til post@veitvedt-hageby.no. Søknaden må inneholde en tegning som viser plasseringen av boden. Naboene må signere på disse tegningene. Du må også beskrive om du skal bygge enkel eller dobbel bod. Før styret kan behandle søknaden må du betale inn et depositum på 5.000,- til borettslagets depositumskonto.
Styret må godkjenne boden når den er ferdig


Når boden er ferdig bygd og malt, kan styret komme på befaring og godkjenne boden. Når styret har godkjent den, får du tilbake depositumet.
Du har selv vedlikeholdsansvaret for boden din


Du har selv ansvar for å vedlikeholde boden din. Du må også dekke kostnadene dersom borettslaget må fjerne boden i forbindelse med nødendige reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider. Eksempler på slike arbeider er drenering og utskifting av rør.

Søknad om andre ting utenfor huset

Terrasse


Hvis du ønsker å bygge terrasse, må du sende en søknad til styret. Søknaden må inneholde: 1. En målsatt tegning 2. Naboene må signere på tegningene før du sender disse Søknad med tegninger sender du på epost til post@veitvedt-hageby.no. Vær oppmerksom på at du i noen tilfeller også må søke Oslo kommune om å bygge terrasse. Det gjelder f.eks. dersom deler av terrassen er mer enn 0,5 meter over bakken. Skillevegger mellom to andeler kan ikke være lengre enn tre meter ut fra veggen. Slike skillevegger skal være 1,8 meter høye. Gjerde rundt terrassen skal være 90 cm høyt. Både skillevegger og gjerder skal bygges med liggende bord som må være 148 mm brede. Bordene skal legges vekselsvis på annenhver side av stenderne og må males i samme farge som huset.
Markise


Dersom du ønsker å sette opp en markise sender du en kort søknad på epost til post@veitvedt-hageby.no. Dersom det er markiser på fasaden fra før av, må du benytte samme duk. Vær oppmerksom på at du må montere spikerslag under panelen før du monterer større markiser.
Trampoline


Hvis du ønsker å sette opp en trampoline må du sende en søknad til styret. Søknaden må inneholde:

  1. En beskrivelse og forslag til plassering
  2. Skriftlig nabosamtykke fra de naboer som grenser opp til det aktuelle fellesarealet eller som blir direkte berørt.
Generalforsamlingen i borettslaget har vedtatt følgende regler for trampoliner og andre lekeapparater:
  • Bruk av slike installasjoner kan medføre mye støy for nærmeste naboer og risiko for ansvar i forbindelse med skader som følge av bruk. Bruken skal derfor være begrenset til tidspunktene mellom kl. 07.00 til kl. 21.00 på hverdager, og kl. 09.00 til kl. 17.00 på søndager og helligdager.
  • Den eller de andelseiere som setter opp installasjonen må sørge for forsvarlig sikring av installasjonen slik at den er sikker i bruk. De må dessuten i søknaden, skriftlig påta seg alt ansvar som måtte følge av bruken, både deres egen og andres bruk. På de tider installasjonen ikke skal brukes, eller på tider hvor andelseier ikke kan føre oppsyn med bruken, skal det foretas fysisk avsperring av bruken ved lås eller liknende.
  • Installasjoner som er satt opp uten styrets samtykke er ulovlige og kan kreves fjernet. Dersom borettshaveren ikke etterkommer et pålegg fra styret om å fjerne installasjonen innen en fastsatt frist, vil styret etter fristens utløp kunne fjerne installasjonen uten ytterligere forvarsel. Styret vil i denne sammenheng ikke kunne gjøres ansvarlig for ikke å ha tatt vare på gjenstanden.
  • Andelseier som setter opp slik installasjon skal også sørge for å utbedre skader og sår som måtte oppstå på utearealene, både ved oppsetting, bruk og etter fjerning
Gjerde


Før du kan sette opp et gjerde (eller en hekk) må du søke styret.

Søknaden må inneholde:

  1. En målsatt skisse eller tegning slik at styret forstår hvor gjerdet skal plasseres
  2. Hvordan gjerdet blir seende ut.
  3. De nærmeste naboene må signere på tegningene eller skissen, slik at styret vet om det enighet eller uenighet om plasseringen av gjerdet.
Søknaden sender du på e-post til post@veitvedt-hageby.no eller så kan du levere den i postkassen til styret.

Org.nummer: 947332481
Epost: 
post@veitvedt-hageby.no

Tel: 901 40 395


Forretningsfører: tel. 22 88 46 73
Forretningsfører: Nordberg Eiendomsforvaltning 
post@nordberg-eiendom.no

Forsikringselskap: Gjensidige, polisenr 83439857  

  • Facebook

© 2020 Borettslaget Veitvedt Hageby