Beboerguide

Gjøre noe på huset

Borettslaget er eier av bygningsmassen, så alle endringen av fasader o.l. er søknadspliktig til styret.

 

Det er vedtatt egne retningslinjer for blant annet tilbygg og kjellerdeling. 

Tilbygg


Hvis du skal bygge ut huset ditt, må du både forholde deg til interne regler i borettslaget og til offentlige regler. Å bygge ut er en omfattende prosess og det er derfor viktig at du setter deg godt inn i de interne reglene først. Du må sette deg godt inn i disse dokumentene:

Det er viktig å være klar over at du må søke både borettslaget og Oslo kommune. Siden slike saker er ganske omfattende, anbefaler vi at du tar kontakt med styret før du begynner jobben med å søke. Depositumkonto: 6072 05 24883
Bruksendringer i kjeller


Borettslaget har egne retningslinjer for bruksendringer. De finner du her: Se retningslinjer for bruksendring.
Vinduer og balkongdører


Bytting av vinduer eller innseting av nye vinduer er en fasadeendring som du må søke borettslaget om. Det samme gjelder balkongdører. Søknaden til styret må inneholde målsatte tegninger og disse må ha signatur fra naboene. Fasadeendringer er i mange tilfeller også søknadspliktig til Oslo kommune. Du må selv avklare om det du ønsker å gjøre, også krever søknad til kommunen.
Kjellerdeling


Borettslaget har egne retningslinjer for kjellerdeling. De finner du her. Du må søke styret, dersom du ønsker å dele av kjelleren. Hvis du skal søke om deling av kjeller, så må du tenke følgende:

  • Alle andelseiere i huset må være enige i oppdeling. Felles erklæring/søknad om deling sendes til borettslagets styre for behandling.
  • Når styret har godkjent deling av kjeller, må andelseierne selv sørge for å byggemelde dette der det er krav om det, dvs. ved bruksendring, bygging av våtrom, elektriske installasjoner og ved fasadeendring.
  • Kjellerdelingen skal være total, slik at alle får sin del avdelt, og deleveggene skal følge leilighetsskillene i etasjen over. Det er ikke lov å innrede kjellerrom under andres leilighet.
  • Ved deling og oppsetting av vegger i kjeller, er andelseierne selv ansvarlige for at gjeldende byggeforskrifter oppfylles.
  • Innsetting av nye større vinduer i kjeller eller kjellerdør er meldepliktig fasadeendring og skal godkjennes av borettslaget. Ved deling vil flere av delene miste rømningsvei. Dersom kjellerarealene skal benyttes til beboelsesrom, må det etableres rømningsvei ved innsetting av vinduer godkjent som rømningsvei eller kjellerdør.
  • Det skal være stoppekran innvendig i alle leiligheter etter deling.
Varmepumpe


Styret kan etter søknad fra andelseiere gi tillatelse til å sette opp varmepumpe på husvegg.

Varmepumpen skal settes opp slik at den er til minst mulig sjenanse for andre, både mht. viftestøy og mht. visuell tilpasning til fasaden.

Varmepumpen skal bygges inn med panel som i uttrykk og farge faller inn i husets fasade for øvrig.

Søknad om plassering av varmepumpe skal inneholde målsatt illustrasjon som viser plassering på fasade og det visuelle inntrykket innkassingen skal gi, samt påtegning fra nærmeste nabo.

Det tas forbehold om at andelseier selv må bære kostnader og evt. ulempe pga. nedmontering og driftsstans som følge av at det i borettslaget skal utføres vedlikeholdsarbeider på fasaden.

Ifm. slike arbeider kan det fra borettslaget forlanges at andelseier til et fastsatt tidspunkt, selv besørger midlertidig demontering av varmepumpe med innbygging, slik at denne ikke hindrer fremdriften på vedlikeholdsarbeidene.
Farger på husene


Husene i Veitvedt Hageby har følgende farger: Panel; Hvit NCS kode S0500-N
Vindski. Blå – S4040-R80B, Rød – S4550-Y80R, Grønn – S5040-G30Y, Gul – S2050-Y20R Maling: Mestermaling. Vinduer, ytterdør og balkongdør har farge NCS S0500-N. Trapper er oljet med Nordsjø terrase Kode: Pine 1189