top of page
 • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøter våren 2022


Det er nå 84 åpne saker i borettslaget som styret må følge opp.


Styret hadde møte 28.februar for å forberede generalforsamlingen i mars. 7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede. I tillegg ble det informert om status på dreneringssaker i borettslaget samt progresjon i pilotprosjektet for tak. For status på denne saken, henvises det til dokumentene i generalforsamlingen. Det ble også behandlet en sak fra en beboer.


Styret hadde møte 21.mars. 9 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede. Siste forberedelser til generalforsamling ble diskutert. I tillegg ble dreneringssaker, takrehabiliteringen, kontrollrapport fra Norsk Brannvern, fordeling av styrehonorarer for inneværende periode samt 2 saker fra beboere diskutert.


Etter pilotprosjektet for takene vil USBL lage en rapport som beskriver alt som er gjort og vurdert og hvilken løsning som ble valgt. Da har vi en spesifisert løsning som styret kan presentere for generalforsamlingen, sammen med et estimert budsjett. Vi henviser igjen til detaljer i dokumentene fra generalforsamlingen.


Styret hadde første møte 7.april etter generalforsamlingen. 9 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede. Styret behandlet ingen saker dette møtet, men brukte møtet til å introdusere nye styremedlemmer for hverandre, hvilke oppgaver som styremedlemmene må følge opp samt erfaringer fra forrige styreperiode. Forberedelse til dugnaden 30.april ble også diskutert.

Styret hadde møte 2.mai og totalt 16 saker ble behandlet på møtet. Blant disse var:

 • åpen diskusjon om hvordan vi vil jobbe i styret

 • Tilstand på lekeplassene og utskifting av lekestativer. Huskestativene ved store lekeplassen vil byttes denne våren. I tillegg planlegges oppgradering av lille lekeplassen ved Veitvetsvingen 3 etter tilskuddene som styret søkt om, og fått innvilget. Vi avventer resultatet på en ekstra søknad, før vi ferdigstiller løsninger. Entreprenøren har indikert at de ikke kan starte opp arbeidet før august.

 • Ulovlige parkeringsplasser. Styret observerer selv og mottar stadig klager fra beboere som observerer at enkelte tar seg til rette og benytter seg av privat parkering, til tross for at de enten ikke har søkt borettslaget om tillatelse (eller har fått avslag) eller ikke har tillatelse fra PBE. Styret jobber med å utarbeide en komplett oversikt over hvilke tillatelser som er gitt, og presiserer at parkering på plasser som ikke er godkjent av både styret og offentlige myndigheter er å anse som et brudd på husordensreglene og vedtektene.

 • Maling av fasadene vil være en prioritert oppgave i denne styreperioden, og vi innhenter nå anbud på jobben.

 • Arbeidene på taket i VS3, i forbindelse med pilotprosjektet for tak er nå ferdigstilt.

 • Norsk Brannvern vil levere ut brannslukkere som var defekte etter kontrollen i høst. De aktuelle beboerne er informert.

 • Styret har avsluttet avtalen med Bygårdservice og inngår nå avtale med en ny leverandør for brøyting og gressklipping.

 • I tillegg behandlet vi 7 saker fra beboere.


Styret hadde møte 23.mai. 8 av 9 styremedlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 13 saker.

 • Regnskap pr 30.04.2022 ble gjennomgått. Pilotprosjektet for takene vil dekkes av oppsparte midler i vedlikeholdsfondet.

 • Grøntgruppen orienterte om arbeidet siden sist møte

 • Forslag til forskjellige tiltak fra gartnergruppen ble gjennomgått

 • Utskifting av huskestativene på den store lekeplassen ble vedtatt. Dette arbeidet vil starte i løpet av nærmeste fremtid. I tillegg ble forslag fra aktivitetsgruppen om bygging av et lekehus diskutert.

 • Maling av borettslaget er en prioritert oppgave for styret. Arbeid med innhenting av tilbud er i gang, og vi planlegger å starte arbeidet denne sommeren innenfor rammer i vedlikeholdsfondet og årets vedlikeholdsbudsjett. Dette arbeidet vil trolig pågå over flere år, da det ikke er mulig å male når temperaturene faller mot høsten.

 • Status på ulovlige parkeringer ble gjennomgått.

 • 6 saker fra beboere ble gjennomgått.


318 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page