top of page
 • Styret i borettslaget

Informasjon fra styremøter høsten 2022

Det er for tiden 84 åpne saker i borettslaget som styret må følge opp.


Styret hadde møte 21. juni. 6 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 12 saker. Blant disse var:


 • Forskjellige løsninger for maling av fasadene ble diskutert på møtet. Vi har fått inn noen tilbud men avventer valg inntil flere tilbud foreligger. Malerfirma som har vært innom på befaring sier at malingen holder ett år til, men det er kritisk at vi starter opp med maling nå. 2 av styremedlemmene fikk i oppgave å ferdigstille tilbud og valgt modell innen styremøtet i august.

 • Nabovarsel om byggeprosjekt i Hubroveien 6E. Styret har ingen merknader

 • Informasjon om forsikringssak knyttet til vannlekkasje hos beboer samt en sak om tett avløp

 • Etter henvendelse fra Garasjelaget ble det diskutert muligheter for å lage en støttemur bak garasjerekke mot rekkehus i Rådyrveien. Vi kontakter fagfolk som ser på evt fare knyttet til skråning og vurderer behov for sikring.

 • Det ble diskutert og behandlet i alt 6 naboklager

 • Et forlag om at borettslaget flagger under Pride ble diskutert og vedtatt. Vi kjøper inn flagg og bytter ut vimplene med Pride-flagg under


Styret hadde møte 8. august. 8 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 13 saker. Blant disse var:


 • Spørsmål fra beboerne om husforsikringen gjelder tilbygg. Dette gjør den, og Styreleder informerte om hvordan husforsikringen følges opp og praksis for melding av skadesaker.

 • En av naboklagene behandlet sist ble diskutert igjen

 • Maling: Vi starter med å male 5 hus denne sesongen innenfor årets vedlikeholdsbudsjett, og starter med de som vi har markert som verst tilstand. Vi gjør en vurdering av resultatet til høsten og lager en plan for generalforsamling mtp videre maling. Vi trenger å ta et stort skippertak de neste 2 årene. Trolig må vi låne penger for å male alt de neste 2-4 årene, da totalrammen er større enn det som er mulig innenfor årlig vedlikeholdsbudsjett.

 • Vi diskuterte videre prosess som gjelder de ulovlige parkeringene i borettslaget. Neste steg er å lage varsel til de beboerne som ikke har gyldig parkering. Beboere må kunne dokumentere gyldig tillatelse for å bruke plassen, om vi ikke har den allerede.

 • Status på prosjekt for rehabilitering av lekeplassen ved Veitvetveien 3 og oppstart høsten 2022. Total ramme på prosjektet er nå 850 000 kr som i sin helhet er innhentet via eksterne søknader. Anbud er innhentet og godkjent og oppstart planlegges i september.

 • Grøntgruppen informerte: Vi henter inn geolog for evt støttemur mot garasjelaget. Dugnad planlagt til 29.oktober. Vedlikeholde gjerder til vinteren. Gartnergruppen har vært litt lite aktiv i sommer. Fortsatt litt i oppstartsfasen.

 • Utskifting av skap for varmekabler og lysmast ved Grevlingveien 44-48 monteres og lysmast monteres etterpå. Dette avslutter arbeidet med flytting av skap og graving av høyspent i bakken pga gjenoppbygging Grevlingveien 44.

 • Vi diskuterte et varsel om stevning fra beboer og videre prosess. Råd innhentet fra advokater og forretningsfører.

 • Tilbud om endring av TV/Internett fra Telenor. Vi velger å gå for Frihet M, og tar kontakt for å bekrefte tilbudet. Telenor vil hente inn gamle bokser og installere nytt utstyr. Infobrev sendes til beboerne. Alle beboere som ikke vil gjøre endringer, vil få alt som før. Prisen for Frihet M er lavere enn nåværende avtale og beboerne får større valgfrihet, samt nytt utstyr.

 • I tillegg ble 4 beboersaker behandlet.


Styret hadde møte 5. september. 7 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 18 saker. Blant disse var:


 • Grøntgruppen informerte om tilstandsrapport for lekeplassene.

 • Grøngruppen informerte om status i saken om ulovlig parkering i borettslaget. Vi sender nå ut informasjon til beboerne, og spesifiserer antall som er udokumentert og/eller ulovlig.

 • Oppdatering rundt oppstart rehabilitering lekeplass (se referat fra forrige møte)

 • Oppdatering av status på malingsprosjekt. Helt ferdig med GV12. Vi skal ha sluttbefaring på hvert hus. Vi har valgt å spleise planker ved nærmeste lekt der hvor det har vært råte. Pga materialmangel nå, samt tidsbruk. Hvis løsningen ikke er bra nok, vil vi bytte hele planker ved evt takrehabilitering. Vi utarbeider en plan for finansiering, og avklare om vi skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å godkjenne evt opptak av lån. I denne saken ble det også diskutert om en permanent vaktmester kunne koordinert framdrift i maleprosjekt og holdt i kommunikasjon med beboerne.

 • Grøntgruppen informerte kort om utfordringer med enkelte busker på lekeplassene. De fortsetter diskusjonen internt i gruppen.

 • Kort informasjon om brannteknisk vurdering og juridiske aspekter ved oppgraderingsplikter.

 • Vi går fra nå av over til å ha torsdager som ukedag for styremøter. Tilstreber å ha kortere møter, og heller oftere enn lange i perioder med stort trykk på antall saker.

 • I tillegg ble det behandlet 9 beboersaker og 2 naboklager


Styret hadde møte 26. september. 8 av 9 medlemmer og varamedlemmer var til stede og behandlet 12 saker. Blant disse var:


 • Innkjøp av utstyr og planlegging før dugnaden ble diskutert

 • Vaktmestertjenester (unntatt brøyting/gressklipping) ble diskutert. Vi undersøker mulighetene for å tilknytte oss en tjeneste via Styret.com og forskjellige eksterne aktører. Fortsatt litt uklart hva vi ønsker oss, men alternativene kan være: en fast person, tjeneste via Styret.com, fast ansatt som også kan jobbe for beboere mot betaling til borettslaget (Vipps). Denne diskusjonen fortsettes neste møte etter innhenting av tilbud og vurdering av forskjellige alternativer og kostnader.

 • Fristen for å sende inn dokumentasjon for lovlig parkering utløper, og vi forlenger denne ut oktober i første omgang.

 • Gjentagende sak om hvordan vi jobber i styret, og arbeidsbelastning. Stor arbeidsmengde med oppstart malingsprosjekt og koordinering av arbeidene. Fordeling av oppgaver i e-posten for å avlaste styreleder.

 • Malingsprosjekt: De har malt ferdig 4 hus så langt. De har oppdaget mange feil som ble gjort under tidligere fasaderehabilitering. Snekkerne har nå byttet planker som har råte, og de har malt bedre enn det som var. Særlig i skjøter og i overgang mellom panel og beslag. Avstanden mellom panel og beslag er nå i henhold til krav. Siste hus er utsatt pga regn. Vi avventer været og råd fra dem før vi tar et valg om vi maler siste hus før vinteren.

 • Borettslaget er nå formelt stevnet av beboer i sak om ansvar for tilbygget tilknyttet andelen. Styrets posisjon er slik den ble forklart under generalforsamlingen 2022, at det alltid har vært praksis at ansvaret for tilbyggene hviler på andelseier, og at vedtektsendringen i 2022 ikke var en realitetsendring, men kun en klargjøring.

 • Takrehabiliteringen. Styreleder informerte om historikk i prosjektet, og hva som er grunnlaget for pilotprosjektet. Rapport fra pilotprosjektet fra USBL foreligger nå, og vil den neste måneden gjennomgås av styret og presenteres for styret av USBL. Rapporten vil være grunnlaget for innhenting av tilbud fra entreprenører, og beskriver i detalj hva som er anbefalt løsning fra rådgiverne i prosjektet, samt valgt løsning i pilotprosjektet. Etter møte med USBL tar vi opp saken på neste styremøtet og legger opp veien videre mot en ekstraordinær generalforsamling hvor prosjektets økonomiske ramme og løsning legges fram for beboerne.

 • Oppdatering om dreneringsarbeidene i Rådyrveien 28 ble presentert.

 • Videre oppfølging av brannteknisk vurdering ble diskutert og vurdering av rapport. Vi tar opp igjen denne saken ved neste møte.

 • Styreleder informerte om prosessen med gjenoppbygging av Grevlingveien 44. Grunnarbeidene er godt i gang.

 • I tillegg ble det behandlet 1 beboersak

 • Neste styremøte er satt til 20. okt kl 18.


464 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page