top of page
  • Styret

Informasjon fra styremøter 5. og 7. oktober 2020

Updated: Nov 26, 2020

Her er informasjon fra styremøtene mandag 5. og onsdag 7. oktober. Styret hadde såpass mange og store saker denne gangen, at vi måtte gjennomføre møte både mandag og onsdag. Styret vil ha møter annen hver uke fremover for å håndtere saksmengden på en bedre måte.


På møtet den 5. oktober møtte alle medlemmer og varamedlemmer opp. På møtet den 7. oktober møtte 7 av 9. Totalt behandlet styret 27 saker på disse to møtene inkludert noen rene orienteringssaker. Styret har faste orienteringssaker om uteområder, parkering og bygg på hvert møte. Disse sakene er bare informasjon om pågående enkeltsaker fra beboerne. Vi referer derfor ikke fra disse sakene på nettsidene.


Høstdugnad

Denne saken behandlet vi også på møtet den 7. september. På møtet denne uken handlet saken mest om de siste praktiske detaljene. Dugnaden er lørdag 17. oktober fra klokken 14. Det er sendt ut skriv til beboerne om hvordan vi gjennomfører dugnaden i år. Vi må gjøre noen tilpasninger for å ivareta smittevernet.


Brann i Grevlingveien 44

Styret behandlet en sak om denne forferdelige hendelsen. Av hensyn til de berørte ønsker vi ikke gi mer informasjon om denne saken her.


Pensjonisttur

Borettslaget har pleid å arrangere pensjonistturer til Strømstad og styret ønsker å videreføre denne typen hyggelige tiltak for beboerne. I år setter dessverre situasjonen med Covid-19 sterke begrensninger. Styret mener at det er uforsvarlig å arrangere en tur til Sverige når myndighetene fraråder alle reiser utenlands som ikke er strengt nødvendig. En mulighet er å arrangere enn annen type tur i Norge. Akkurat nå er smitten økende i Oslo og det er innført strengere restriksjoner og anbefalinger. Styret vurderer situasjonen slik at det heller ikke er forsvarlig å arrangere en slik alternativ tur nå, men vil ta opp saken igjen når situasjonen bedrer seg.


Delegering av myndighet ved godkjenning av eierskifter

Styret behandlet en sak om å delegere myndigheten til å godkjenne eierskifter i borettslaget. Saksfremlegget i denne saken var ganske kort, så vi referer derfor hele saken:

Etter vedtektene § 3, må nye eiere godkjennes av styret før de får bruksrett til boligen:

"En andelseier har rett til å overdra sin andel når ikke annet er bestemt i vedtekter eller i lov. Overdragelsen skjer ved registrering i borettslagsregisteret. Den som erverver en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Godkjennelsen må foreligge før innflytting kan finne sted. Styret kan delegere godkjennelsesmyndigheten."


Vilkårene for godkjenning følger av samme bestemmelse:

"Godkjennelse skal nektes dersom ervervet er i strid med vedtektene eller lov om borettslag. Godkjennelse kan ellers bare nektes når det er saklig grunn til det. Nektes godkjenning skal både selger og kjøper gis skriftlig melding om dette innen 20 dager fra søknad ble mottatt." 


Dette er også regulert i borettslagsloven § 4-5, 1. ledd:

"Er det fastsett at ny andelseigar skal godkjennast av laget, kan godkjenning ikkje nektast utan sakleg grunn. Er ikkje melding om nekting av godkjenning komen fram til ervervaren seinast tjue dagar etter at søknad om godkjenning kom fram til laget, skal godkjenning reknast for å vere gitt."


I praksis vil ofte en slik godkjenning være en formalitet. Det skal svært mye til for å nekte en godkjenning dersom vilkårene i brl §§ 4-1 til 4-3 og vedtektene § 2 er oppfylt. Disse vilkårene er ikke særlig strenge. I praksis innebærer disse at bare fysiske personer kan eie andeler.

Gitt den lovbestemte fristen på 20 dager for å svare på søknader om godkjenning av ny eier, virker det hensiktsmessig å benytte delegeringsadgangen i vedtektene. Det faktum at slike saker som regel bare er en formalitet, trekker i samme retning. Delegering av denne myndigheten vil innebære at slike saker kan behandles uavhengig av når styret har møter.


Vedtak:

  1. Styret delegerer myndigheten til å godkjenne nye andelseiere til leder og nestleder i fellesskap.

  2. Leder og nestleder skal orientere styret om alle saker om eierskifte på hvert styremøte.

  3. Delegeringen er dels begrunnet i praktiske forhold og dels i det faktum at slike saker stort sett alltid bare er en formalitet. Dersom leder eller nestleder er i tvil om vilkårene for å godkjenne ny eier er oppfylt i en konkret sak, skal saken forelegges hele styret.


Tilstandsrapport for lekeplasser

Lekeplasskontrollen har gjennomført det årlige hovedettersynet på lekeplassene i borettslaget. De har påpekt en del feil og mangler som vi må utbedre. Noe er feilmontering og dette har vi dialog med de aktuelle leverandørene om. Andre feil og mangler kan vi utbedre selv. Det er særlig to apparater som vi må vurdere nærmere. Huskene på den store lekeplassen har en del råteskader og her må vi vurdere om vi skal erstatte disse med nye. I tillegg er det en del råte i det store apparatet på lekeplassen nærmest Veitvetveien. Her bør vi nok på sikt få på plass et nytt apparat. I første omgang gjør vi noen avhjelpende tiltak for å unngå ulykker.


Nye nettsider

Styret jobber videre med å få på plass innholdet til nye nettsider. Vi har fått inn mange saker fra beboerne den siste tiden og har prioritert disse. Arbeidet med nye nettsider har derfor ikke gått så fort som vi hadde håpet på.


Gjennomgang av regnskap pr 30. september

Styret gjennomgikk regnskapet pr siste september. I tråd med den interne økonomiinstruksen som styret behandlet 7. september, vil vi legge ut foreløpig resultatregnskap på nettsidene hvert kvartal. Oppsummert er den økonomiske situasjonen i borettslaget omentrent som forutsatt i budsjettet, men vi har brukt noe mindre på vedlikehold enn planlagt.


Det er viktig å være klar over at regnskapet du finner her viser driftsresultatet slik det så ut ved utgangen av september. Det er også viktig å være klar over at regnskapet kan inneholde unøyaktigheter som vil bli korrigert senere. Regnskapet revideres bare når årsregnskapet foreligger. Regnskapet pr 30. september er derfor ikke revidert.


Nabovarsel – ombygging av Rådyrveien 13

Vi har mottatt nabovarsel om innredning av leilighet og hybel i kjelleren til Rådyrveien 13 (Oslo elektroservice). Vi må vurdere tegningene nøyere samt se på den aktuelle situasjonen før vi vurderer om vi skal svare.


Saker fra beboerne

Styret behandlet også 14 saker fra beboerne.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page